Grundforløb og 1. praktikperiode

Første skridt på vejen til at blive landmand

Grundforløb – Fagretning Landbrug

I grundforløbet får du en blanding af undervisning og det praktiske der venter dig som landmand. Efter grundforløbet skal du i din første praktikperiode, hvor du kommer helt tæt på livet som landmand. Her indgår du i et 13 måneders praktikforløb som du skal gennemføre, før du kan starte på landmandsuddannelsens hovedforløb.

Erhvervsskoler kan udbyde forskellige fagretninger, som viser dig vej mod bestemte uddannelser. Nordjyllands Landbrugsskole udbyder fagretning Landbrug, og er altså for dig som kunne tænke dig at arbejde med dyr, maskiner og plantebrug.

I fagretning ”Landbrug” kommer du til at arbejde med følgende:

 • Du lærer landbrugsfaglige ord og- begreber at kende, så du er forberedt på et arbejde indenfor landbrugssektoren.
 • Du lærer om dagligdagsopgaver ved arbejde med dyr og med maskiner.
 • Du lærer sikkerhedsrutiner at kende, så du efterfølgende kan arbejde sikkert med dyr, planter og maskiner.
 • Du lærer de forskellige typer af virksomheder indenfor landbruget at kende, så du er godt klædt på til at finde en praktikplads.
 • Du lærer erhvervets betydning i samfundet at kende, for eksempel med hensyn til miljø, økologi, dyrevelfærd og afsætning af produkter.

Grundforløbet er opdelt i GF1 og GF2

Grundforløbet består af 2 dele på hver 20 uger.

Grundforløb 1 er for dig der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller for dig, som er gået ud af 9. eller 10. klasse for højst ét år siden. På grundforløb 1 opnår du indledende og generelle erhvervsfaglige kompetencer samt almene kompetencer. Det skal hjælpe dig til at træffe dit valg om en fremtidig uddannelse indenfor landbruget.

Grundforløb 2 er specifikt målrettet mod hovedforløbet i landbrugsuddannelsen. Her opnår du altså de faglige og personlige kompetencer, der skal til, for at blive optaget på hovedforløbet.

Optagelseskrav

Uddannelsesparat og bestået dansk/matematik

 • Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal du starte på Grundforløb 1.
 • Hvis det er op til ét år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse kan du også starte på Grundforløb 1.
 • Du skal være uddannelsesparat for at kunne starte på uddannelsen
 • Du skal have som minimum 02 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse.
 • Hvis det er mere end ét år siden du gik ud af folkeskolen, kan du starte på Grundforløb 2. Men du skal stadig opfylde karakterkravet om 02 i dansk og matematik.
 • Hvis du har en uddannelsesaftale med en landmand, kan du starte direkte på GF2 (august) eller starte i praktik i for eksempel 6 måneder og derefter begynde direkte på Grundforløb 2 (januar). Så behøver du ikke opfylde karakterkravet på 02, men du skal stadig kunne bestå grundfagene og den afsluttende eksamen på Grundforløb 2 for at kunne fortsætte i uddannelsen.
 • Har du gennemført et produktionsskoleforløb, eller målrettet erhvervsuddannelserne af et års varighed, kan du starte på GF2.
 • Har du gennemført et helt år af en gymnasial uddannelse, kan du starte på GF2.
 • Har du allerede gennemført en ungdomsuddannelse har du direkte adgang til GF2, og skal således ikke have karakteren min. 02 i dansk og matematik.

Ikke opnået karakteren 02 i dansk og matematik

Opnår du ikke karakteren 02 i din afgangsprøve fra folkeskolen, kan du aflægge en skriftlig prøve på Nordjyllands Landbrugsskole. Prøverne er på niveau med kravene for at opnå karakteren 02 i folkeskolens 9.klassesprøve i både dansk og matematik. Prøverne er fagligt tonet mod erhvervsuddannelserne, altså de må forventes at have en faglig vinkel. Optagelsesprøverne har en varighed af 2 timer og bedømmes bestået/ikke bestået.

Ud over gennemførelse af optagelsesprøven skal du også deltage i en samtale med skolen. Ud fra prøvens resultat og samtalen, træffer skolen en begrundet afgørelse vedr. dit optag på uddannelsen.

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er din start på uddannelsen til landmand. De 20 uger vil have en faglig vinkel indenfor landbruget, men det primære formål med forløbet er at du får et indtryk af landbruget som dit fremtidige erhverv, og at give dig de rette redskaber til at gennemføre uddannelsen.

På Grundforløb 1 er de 20 uger delt ind i erhvervsfag med emnerne Arbejdspladskultur, Praktikpladssøgning, Samfund og sundhed, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Faglig dokumentation, Faglig kommunikation, Innovation og Metodelære. Erhvervsfagene skal være gennemført og bedømmes med karaktereren ”bestået” eller ”Ikke bestået”. Ud over erhvervsfagene skal du gennemføre grundfaget Dansk enten på E-niveau (hvis du er gået ud af 9. klasse) eller på C-niveau (hvis du er gået ud af 10. klasse). Faget bedømmes med en standpunktskarakter og der er eksamen i faget. Du får også mulighed for at have valgfag i op til 4 uger. Disse valgfag kan være yderligere grundfag eller andre fag som kan være med til at forberede dig til et kommende hovedforløb.

Erhvervsfagene, dansk og valgfagene er inddelt i nogle spændende temaer, hver af 3 ugers varighed. Der vil i hver uge være en kombination og klasseundervisning, praktisk arbejde, idræt/bevægelse og ture ud af huset. Vi tager tit en bustur til et relevant besøg, men af og til cykler vi ud til en lokal landmand, eller cykler på ”marktur”. Det vil derfor være nødvendigt at du medbringer en cykel på GF1.

På grundforløb 1 kommer du til at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret, og hver uge er der en eller anden form for dokumentation der skal afleveres. Det kan være et fysisk produkt, billedserie, film, diaspræsentation, herbarium, skriftlig opgave, fremlæggelse eller andet. Hvis du på Grundforløb 1 har gennemført erhvervsfagene og dansk har du adgang til Grundforløb 2 uanset hvilke karakterer, du opnår ved standpunktsbedømmelsen og eksamen.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 tager fat på den mere landbrugsfaglige del af uddannelsen og gør dig klar til din første praktikperiode, og senere 1. hovedforløb.

Dyr, planter og maskiner

Grundforløbet er en kombination af praktiske øvelser og klasseundervisning. Vi lægger stor vægt på, at du føler der er sammenhæng mellem det du lærer på skolen og det praktiske erhverv du skal ud i. Du skal have fag som arbejdsmiljø, husdyr, planteavl og maskinteori. Du kommer til at bruge en del tid i skolens værksted, hvor du skal lave mindre reparationer, gøre maskiner klar til markarbejde og lære at svejse. Du kommer også til at have praktik hos lokale dygtige kvæg- og svinelandmænd, først sammen med dine klassekammerater og undervisere, og derefter på egen hånd i nogle dage. Udover staldpraktik og malkeøvelser kommer du også på en del ekskursioner på andre typer landbrug og landbrugsrelaterede virksomheder. I løbet af dine 20 uger, skal du også erhverve dig flere forskellige beviser som traktorkørekort, førstehjælp og medicinkursus. En del af undervisningen på grundforløb 2 er bygget op omkring miniprojekter, som giver dig mulighed for at arbejde med den viden du har fået igennem den praktiske og teoretiske undervisning. Disse miniprojekter er også med til at forberede dig på de faglige krav der stilles på hovedforløbene.

Bestået grundforløb

På Grundforløb 2 skal du bestå grundfagene Biologi og Naturfag på F- niveau. Ved fagenes afslutning gives en standpunktskarakter, og der trækkes lod om, hvilket af fagene, du skal til eksamen i. Eksamen og standpunkt skal være bestået med karaktereren 02.

Du skal også have bestået følgende certifikater:

 • Kørekort til minimum traktor
 • Førstehjælpsbevis – 12 timer
 • Medicinhåndteringsbevis
 • Brandbekæmpelsesbevis
 • §17-bevis (arbejdsmiljø og sikkerhed ved termisk svejsning)

Ved afslutning af Grundforløb 2 skal du til grundforløbsprøve. Det er en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i de landbrugsfaglige områder af din uddannelse. Denne eksamen skal bestås med karaktereren 02. Når du lever op til de ovenstående krav, har du bestået dit grundforløb og kan starte din første praktikperiode og efterfølgende starte på hovedforløbsuddannelsen.