Specifikke kursusbeskrivelser med indhold og målgruppe

Kursusbeskrivelser

Nr.NavnVarighedGodkendelsesperiodeBeskrivelse
44980Produktionsstrategier i landbruget (Prod.strategier)2,0 dage01-12-2005 og fremefterMålgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.Mål:Deltagerne kan anvende forskellige værktøjer til at analysere og planlægge forbedringer og udvidelser af eksisterende produktion, samt inddrage nyeste viden og teknologier, samt har kendskab til nye krav inden for lovgivning og fødevarekvalitet, så de kan udforme bæredygtige produktionsstrategier for landbruget.
47913Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget (Eftersyn)1,0 dage12-01-2017 og fremefterMålgruppe:
Uddannelsen henvender sig til ejere og medarbejdere i virksomheder inden for gartneri, land- eller skovbrug som har behov for at gennemføre eftersyn af tekniske hjælpemidler der anvendes i gartnerier, landbrug, maskinstationer eller skovbrug.Mål:
Deltageren kender gældende bestemmelser for vedligeholdelse, udførelse og dokumentation af lovpligtige eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler, der anvendes i gartneri, land- eller skovbrug.Deltageren kan på den baggrund vurdere og dokumentere, om deltageren er kvalificeret som sagkyndig til at udføre lovpligtige eftersyn af bestemte tekniske hjælpemidler og maskiner, der er underlagt lovpligtige eftersyn.
Deltageren kan løbende efterse maskiner og tekniske installationer og vurdere om maskiner og tekniske hjælpemidler udsat for specielle forhold, belastninger eller lignende har behov for eftersyn af sagkyndig.
42371Økologisk landbrugsproduktion (Øko. land.prod.)5,0 dage01-11-2003 og fremefterMålgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugs- og maskinstationsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.Mål:
Deltageren kan varetage tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en økologisk landbrugsproduktion, herunder være opmærksom på gældende regler samt økonomiske og afsætningsmæssige sammenhænge.
48175Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug (Opfølg. landbrug)1,0 dage09-08-2016 og fremefterMålgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus for at opretholde gyldigheden af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler og som ønsker at opnå en S1 autorisation til køb og anvendelse af professionelle plantebeskyttelsesmidler i landbrugserhvervet. Uddannelsen henvender sig som udgangspunkt ikke til personer der ønsker at udbringe professionelle plantebeskyttelsesmidler indenfor andre erhverv så som gartneri, skovbrug, anlægsgartneri eller greenkeeping, idet der udbydes særlige uddannelser rettet mod personer indenfor disse erhvervsgrene.Mål:
Deltagerne kan planlægge og udføre plantebeskyttelse i landbruget under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), vurdering af bekæmpelsesbehov og udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultaterDeltageren har kendskab til nye plantebeskyttelsesmidler, ny lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler og regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøet.
Deltageren har ajourført viden om behandlingsstrategier for plantebeskyttelse i landbruget, IPM, ny teknologi til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, dysevalg og sprøjteteknik.
Uddannelsen opfylder kravet om opfølgningskursus for sprøjtecertifikat i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler.
42390Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat (Sprøjtec., land)10,0 dage01-11-2003 og fremefterMålgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugs- og maskinstationsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.Mål:
Deltageren kan planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jordbruget, under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser, herunder vælge og anvende personlige værnemidler og sprøjtetyper til givne sprøjteopgaver.
Deltageren kan identificere vigtige kulturplanter og forskellige skadevoldere og her ud fra vælge egnede bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder i nærmere givne situationer, herunder vælge optimale sprøjtetidspunkter ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler.
Deltageren kan ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dysetype, dysetryk, fremføringshastighed, beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjten
Deltageren kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, og kan løse forskellige nærmere givne sprøjteopgaver inden for nærmere angivne tidsfrister.Eksamen:
Uddannelsen indeholder 4 delprøver, som alle skal være bestået for at opnå sprøjtecertifikat i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016.
45307Planteproduktion i landbruget, ajourføring (Pl. ajour) 3,0 dage01-12-2005 og fremefterMålgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugs- og maskinstationsområdet, samt virksomheder med tilknytning til disse områder.Mål:
Deltageren kan planlægge og gennemføre en planteproduktion i landbruget, herunder inddrage og anvende de seneste forsknings- og forsøgsresultater på området samt være opmærksom på gældende lovgivning, miljøforhold og økonomi.
45302Svineproduktion, ajourføring (Svin ajour)3,0 dage 01-12-2005 og fremefterMålgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.Mål:
Deltageren kan planlægge og gennemføre en svineproduktion, herunder inddrage og anvende de nyeste forsknings- og forsøgsresultater på området samt være opmærksom på gældende lovgivning, dyrevelfærd, miljøforhold og økonomi.
45301Svineproduktion, fodring (Svin fodring)3,0 dage01-12-2005 og fremefterMålgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.Mål:
Deltageren kan sammensætte en optimal foderplan til svin, under hensyntagen til svinets næringsstofbehov, de enkelte fodermidlers og tilsætningsstoffers  egenskaber samt fodrings- og produktionssystemet.
45303Kvægproduktion, ajourføring (Kvæg ajour)3,0 dage01-12-2005 og fremefterMålgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugsområdet, samt personer ansat i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Mål:
Deltageren kan planlægge og gennemføre en kvægproduktion, herunder inddrage og anvende de nyeste forsknings- og forsøgsresultater på området, og samtidig være opmærksom på gældende lovgivning, dyrevelfærd, miljøforhold og økonomi.

45883Pasning og hold af husdyr (Husdyr)2,0 dage25-01-2007 og fremefterMålgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer, som har et mindre husdyrhold eller personer, som på hel- eller deltidsbasis er beskæftiget med pasning af husdyr.

Mål:
Deltageren kan håndtere og passe et mindre husdyrhold på baggrund af kendskab til dyrenes adfærd, fysiologiske behov, smitteforebyggelse m.m. Deltageren kan forestå fodringen af et mindre husdyrhold, på baggrund af kendskab til dyrenes almindelige behov for næringsstoffer og fodermidler, herunder hovedbestanddele, krav til behandling og opbevaring. Deltageren kan føre tilsyn med et mindre husdyrhold, herunder være opmærksom på almindelige sygdomstegn, forhold omkring dyrevelfærd og dyreetik, formering og fødselsforløb. Deltageren kan stå for etableringen og hold af et mindre husdyrhold, på baggrund af et overordnet kendskab til almindelige love og regler gældende for hold af husdyr.